Basisregistraties

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Meerdere basisregistraties hebben een geografische component.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT)
Basisregistratie Kadaster (BRK)
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Basisregistratie Topografie (BRT)
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Neem bijvoorbeeld de Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT)

Deze BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook als een eenduidige kaartondergrond om de locatie van objecten te tonen. De BGT wordt vaak (gecombineerd) gebruikt met andere basisregistraties en locatiegebonden gegevens.

Toepassingen

Veel van deze informatie wordt op meervoudige wijze gebruikt, bijvoorbeeld bij:

Gebruik BGT bij beheer openbare ruimte (BOR)
Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet
Keteninformatiedeling
Zaakgericht Werken
Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein
Toezicht- en MeldingsApps

Deze basisregistraties  kunt u met uw eigen geodata verrijken.

Gerelateerde Artikelen